Pełna księgowość Rzeszów i Księgowość budżetowa

Najlepsza księgowość w dobrej cenie

Najlepszym narzędziem do kontroli finansów w jednostkach budżetowych jest oczywiście księgowość budżetowa. Dostarcza ona informacji finansowych w poszczególnych sektorach budżetowych, które są niezbędne w planowaniu, kontroli i analizie finansowej. Księgowość budżetowa zbiera informacje, które są niezbędne do ochrony oraz kontroli mienia publicznego a przede wszystkim do rozliczania osób zarządzających tym mieniem z odpowiedzialności przed całym społeczeństwem. Sprawozdawczość budżetowa oraz finansowa ogólnie mówiąc jest ostatecznym procesem prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej. Na całokształt finansów wpływają dochody i wydatki budżetowe. Najważniejszym jest, aby cała rachunkowość opierała się na ustawie budżetowej. Taką właśnie formę sprawozdawczości oferuje pełna księgowość Rzeszów. Skierowana jest do osób fizycznych oraz prowadzonych przez nie spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.